Manó-Világ Kétnyelvű Óvodai Program bemutatása

Pitypang Tagóvoda A MANÓ-VILÁG Kétnyelvű Óvodai Program egy újszerű, hatékonyabb nyelvoktatási módszert alkalmaz az óvodáskorú gyermekek nyelvoktatásában, mint a megszokott órakerethez kötött nyelvoktatási forma. Az “Egy személy-egy nyelv” oktatási modell lehetőséget biztosít arra hogy az óvodai foglalkozások és tevékenységek két nyelven folyjanak melyben a nyelvi program teljes mértékben a Magyar Óvodai Nevelés Országos alapprogramjára épül.

Minden kétnyelvű óvodai csoporthoz egy angol anyanyelvű pedagógust biztosítunk, aki minden nap reggel 8:00 -13:00 -ig kizárólag angol nyelven kommunikál a gyermekekkel a magyar óvodapedagógusok jelenlétében és szakmai irányítása mellett. Az óvodában a kommunikáció naponta több órán keresztül a célnyelven is történik. A Helyi Nevelési Program megvalósulásáért a magyar óvodapedagógusok felelősek, azonban a magyar és angol pedagógusok összehangolt munkája létfontosságú a program sikeréhez.

Az angol anyanyelvű nevelő délelőtti tevékenységei:

1. Bekapcsolódik a gyermek játékába, ezzel kihasználva az abban rejlő lehetőségeket, mely biztosítja az egyéni és kiscsoportos fejlesztést, továbbá a nyelvi fejlettségi szint folyamatos felmérését.

2.Részt vesz a gondozási tevékenységekben (étkezés, mosdó használat, öltözködés), amely alkalmat teremt a napi élethez kapcsolódó szavak, kifejezések spontán beépüléséhez.

3. A közösen megtervezett szervezett foglalkozásokon a magyar pedagógussal összehangoltan közvetíti angol nyelven az ismereteket a gyerekek felé. A munkaformák, a témák meghatározása a magyar óvodapedagógusok feladata, azonban ezek megvalósítása, és összehangolt „prezentálása” két nyelven együttes feladat.

A program célja:

A kisgyermekkori nyelvtanítás során nem a tudatos nyelvhasználatot, nyelvi szabályok használatát magába foglaló nyelvoktatást alkalmazzuk, hanem a spontán, az anyanyelvi elsajátításhoz hasonló tanulási folyamatot. Így célunk, hogy az óvodások életformaként tanulják meg az angol nyelvet.

A kétnyelvűség megalapozása, az idegen nyelv megszerettetése, a mindennapi óvodai életben használt alapszókincs és beszédpanelek megismertetése, megteremtve ezzel a későbbi kétnyelvű iskolai oktatás alapjait.